Pravidla užívání mobilní aplikace FlyAway

I. Vymezení pojmů a závaznost podmínek

1. „Podmínky užívání“ – Podmínky užívání aplikace „FlyAway“.

2. „Provozovatel“ – Provozovatelem se má na mysli provozovatel a tvůrce aplikace „FlyAway“ společnost Fly Away s.r.o., IČO: 08799903, DIČ: CZ08799903, se sídlem Wassermannova 929, Praha 5, 152 00

3. „Aplikace“ – aplikace znamená mobilní aplikace „FlyAway“.

4. „Uživatel“ – uživatelem se má na mysli fyzická nebo právnická osoba, která si stáhne aplikaci nehledě na zdroj, ze kterého aplikaci stahovala.

5. Tyto podmínky jsou pro uživatele aplikace závazné od okamžiku, kdy si uživatel aplikaci stáhne do svého mobilního telefonu. Tímto stažením také uživatel souhlasí s jejich zněním v celém rozsahu.

 

II. Podmínky užívání aplikace

1. Aplikace je určena pro všechny Uživatele bez ohledu na věk.

2. Uživatel bere na vědomí, že okamžikem stažení aplikace dochází mezi uživatelem a provozovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb s tím, že obsah vzájemných práv a povinností uživatele a provozovatele je upraven zejména těmito podmínkami užívání, ale také platnými právními předpisy České republika, především normami práva autorského.

3. Uživatel je povinen používat aplikaci k účelu, ke kterému je určena, což je dle prohlášení provozovatele především pomoc uživateli při hledání akčních nabídek letenek a ubytování. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které způsobí uživatel nesprávným používáním aplikace sobě, nebo třetím osobám.

 

III. Udělení Licence

1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem.

2. Provozovatel tímto uděluje uživateli nepřenosnou a nevýhradní licenci k aplikaci.

3. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci výhradně v souladu s těmito podmínkami užití a není oprávněn aplikaci jakkoliv měnit, upravovat a rozmnožovat.

4. Stažením aplikace uživatel bere na vědomí skutečnost, že veškerý obsah aplikace jsou ve výhradním vlastnictví provozovatele, případně je provozovatel držitelem licence poskytnuté na tento obsah třetí stranou, a uživatel proto není oprávněn obsah aplikace kopírovat, šířit, či si ho jinak přivlastňovat v rozporu s autorským zákonem. Toto je možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

5. Uživatel je oprávněn užívat obsah aplikace pouze a jen pro svojí osobní potřebu.

 

IV. Práva a povinnosti uživatelů aplikace

1. Uživatel je oprávněn užívat obě funkce aplikace, “BASIC”, která je zdarma a “PREMIUM”, která je placená.

2. Uživatel užívá aplikaci prostřednictvím svého mobilního telefonu.

4. Provozovatel je oprávněn omezit nebo zcela zamezit možnost užívání aplikace bez předchozího oznámení. To může učinit i ve vztahu ke konkrétnímu uživateli v případě, že se důvodně domnívá, že daný uživatel užívá aplikaci v rozporu s těmito podmínkami užití. Uživateli nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu či kompenzaci v souvislosti s výše uvedeným jednáním provozovatele.

5. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel mu může zasílat v souvislosti s užíváním aplikace jakákoliv reklamní sdělení, zejména takzvané push-notifikace. K tomu dává stažením aplikace uživatel výslovný souhlas.

6. Uživatel bere na vědomí, že aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Stejně tak aplikace nemusí být dále dostupná zejména v případě přírodních katastrof a protiprávního jednání třetích osob. Případná nedostupnost aplikace se nepovažuje za pochybení na straně provozovatele a uživateli na základě této skutečnosti nevznikají vůči provozovateli jakékoliv nároky.

7. Uživatel si je vědom toho, že v případě jakéhokoliv porušení ustanovení těchto podmínek užití je po něm provozovatel oprávněn vymáhat jemu způsobenou újmu, zejména ušlý zisk.

 

V. Monitorování chyb a zabezpečení aplikace

1. V případě, že v aplikaci dojde k chybě, automaticky prostřednictvím produktu třetí strany Provozovatel obdrží data a informace z mobilního zařízení Uživatele nazvaná Log Data. Log Data mohou obsahovat informace jako je adresa IP (Internet Protocol) zařízení, název zařízení, operační systém a jeho verzi, konfiguraci aplikace při používání našich služeb, datum a čas použití služby a další statistické informace. Tyto informace napomáhají k detekci a následnému odstanění chyb Aplikace.

2. Provozovatel prohlašuje, že poskytuje Uživatelům Aplikace nejvyšší možnou ochranu proti ztrátě či zneužití dat vytvořených v rámci aplikace.

3. Provozovatel rovněž provádí pravidelné kontroly proti případnému nepovolenému průniku.

 

VI. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel tímto prohlašuje, že hodlá o uživatelích, tedy fyzických a právnických osobách, které si stáhnou do svého zařízení nabízenou aplikaci, shromažďovat osobní data a to pouze v rozsahu – emailová adresa. Ostatní osobní data nebudou od uživatelů získávána, případně nijak ukládána do databáze provozovatele, pokud je uživatelé poskytnou.

2. Provozovatel rovněž hodlá shromažďovat informace o mobilním zařízení, na němž je aplikace provozována, a to pouze v rozsahu – identifikátor a jméno zařízení, verze operačního systému.

3. Výše uvedená data provozovatel shromažďuje za účelem možnosti poskytovat službu takzvaného hodnocení aplikace nebo pro zajištění základních funkcionalit aplikace. Díky ní mají uživatelé právo aplikaci po stažení ohodnotit a sdělit jejich názor na používání aplikace ostatním uživatelům. Tento systém vyžaduje možnost odlišit jednotlivé uživatele, aby zejména podvodnými a urážlivými hodnoceními nedošlo k poškození provozovatele, a právě za tímto účelem budou výše uvedené osobní údaje o uživatelích provozovatelem shromažďovány.

4. Veškerá jednání provozovatele související s užíváním osobních údajů uživatelů jsou v souladu s těmito podmínkami užití a právnimi předpisy ČR, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá komunikace mezi provozovatelem a uživatelem bude realizována prostřednictvím e-mailu, který je uveden na webových stránkách.

2. Uživatel je povinen uvádět své kontaktní údaje ke dni přijetí těchto podmínek užití. Každá strana může změnit své kontaktní údaje prostřednictvím oznámení doručeného na základě tohoto ustanovení.

3. Podmínky užití mohou být jednostranně měněny a doplňovány provozovatelem s tím, že taková změna nabude účinnosti ve lhůtě 3 dnů ode dne zveřejnění takové změny na webu.

4. Tyto podmínky jsou účinné od 9.6.2021. Pokud s nimi nesouhlasíte, aplikaci neinstalujte či ji odinstalujte.